A láncfűrészes gyilkos

Az Orczy-kertben felzúgó láncfűrészek minket vesznek célba.

A Városliget és az Orczy-kert története nagyon hasonlít. A Ligetben a tervezett „múzeumi negyed” egy fedőterv: Orbán Várba költözésének leplezésére szolgál. Az Orczy-kerti fakivágás sem értelmezhető önmagában: a felsőoktatás fideszesítését szolgálja (erről írtam már 2011-ben és 2012-ben is). Egyrészt egyre vonták-vonják ki a pénzt a magyar felsőoktatásból, másrészt egyre több pénzzel tömték-tömik tele a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (NKE), azt az állami mandarin-képzőt és katonai akadémiát, amely egyetemi autonómiát már nyomokban sem tartalmaz.

A fák helyére tervezett újabb és újabb épületek és sportpályák ezt az uralmi rendet testesítik meg. Árulkodó részlet, hogy a Ligetben a „Nagy Múzeumépítő” szerepében tetszelgő Fidesz az NKE esetében a fák mellett a természettudományi múzeumot is „irtotta”.

Nem múzeumokat akar, hanem egyeduralmat. Nem fákat, hanem sivatagot.

Ezért IS kell megakadályozni a barbár faírtást, amire engedélyt adott a Kormányhivatal – mint arra Jakabfy Tamás felfigyelt.

A legfőbb okunk a tiltakozásra mégis a természetkárosítás. Még az új Alaptörvény is tartalmazza azt a jogunkat, miszerint Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. A folyamatos zöldfelület- és faírtással – Horváth Mihály tér, József Nádor tér, Városliget, Római part… – ezt  a jogunkat tiporják sárba. Kinyírnak minket, nem csak a fákat – ha lassabban, s kevésbé látványosan is.

Ezért fogom, fogjuk, ha kell polgári engedetlenséggel megakadályozni a tömeges fakivágást. Csatlakozzatok a riadólánchoz, amit Jakabfy Tamás indított!

De addig is: ezért kértem ki – a Párbeszéd Magyarországért (PM) helyi önkormányzati képviselőként – a fakivágási engedélyt a Kocsis Máté vezette Önkormányzattól, és ezért tettem bejelentést a Jövő Nemzedékek Jogaiért felelős Ombudsman-helyettesnél.

Idézem neki címzett, ma elküldött levelemet:

tronconneuse500aa23474c62.jpg

Dr. Szabó Marcel
A Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1051 Budapest, Nádor utca 22.

Tárgy: bejelentés

Tisztelt Biztoshelyettes Úr!

  1. április 8-án a Ludovika Campus területére szóló fakivágási engedélyt adtak ki 145 fára vonatkozóan.

Az Orczy-kert egésze egy 2012. szeptember 17-én hatályba lépett EMMI-rendelet alapján egyedileg védett műemlék, a park védett közpark, egyes fák a Magyarországon 1901-ben – Európában elsőként – védetté nyilvánított denevérek élőhelyét képezik. A parkban található igen nagy számú idős és értékes faegyed. A meghatározó fafajok: a nyugati ostorfa, a vadgesztenye, a nagylevelű hárs és a korai juhar.

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala a 2016. április 8-án BP-5D/07/01559-2/2016. számon meghozott közigazgatási hatósági határozatban engedélyezte a fák kivágását. A hatósági határozat közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint hirdetményi úton történt, amelyre tekintettel az arról szóló hirdetmény 2016. április 12-én kifüggesztésre került.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 78. § (10) bekezdése szerint a döntés közlésének napja hirdetményi kézbesítés esetén a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap, vagyis jelen esetben 2016. április 27. A következetes bírósági gyakorlat szerint a közigazgatási hatósági döntés joghatásai a közléssel állnak be. Ennek megfelelően a fák kivágását engedélyező hatósági határozathoz – annak fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításától függetlenül – joghatások csak a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik naptól fűződhetnek, így a fák kivágására a hatósági határozat alapján a jogosult csak 2016. április 27-ét követően keríthet sort jogszerűen.

Ugyanakkor a fentebb megjelölt határozatot a hatóságnak a Ket. 80/A. § (1) bekezdés a), b) , c) és e) pontja alapján egyaránt közzé kellett volna tennie, amelyre a Ket. 80/A. § (2) bekezdéséből következően a hirdetményi kézbesítés szabályai szerint kellett volna sort keríteni. A kifüggesztett hirdetmény azonban sem a határozatot, sem pedig annak a Ket. 80/A. § (2) bekezdése szerinti kivonatos tartalmát nem tartalmazza. Az eljáró hatóságnak ez a magatartása hatását tekintve az arra jogosultaknak a jogorvoslathoz való joga gyakorlását érdemben nehezíti, ezért számukra az jogtalanul hátrányt okoz.

A fővárost egyre gyakrabban sújtják a klímaváltozás negatív következményei – pl.: szmog, nyári hőségriadók, villámviharok. A másfélszáz fának a kivágása, a zöldfelület csökkenése megnehezíti ezeknek a negatív hatásoknak a mérséklését. Az európai fővárosok közül Budapesten az egyik legalacsonyabb az egy főre jutó zöldterület. Itt a városi park jelenti százezrek számára ez egyetlen reális lehetőséget az egészséges környezettel való találkozásra. Különösen igaz ez a Főváros sűrűn lakott kerületére, Józsefvárosra, ahol sok olyan család él, amelyek számára valóban ezek a parkok – s kiemelten a Ludovika, ill. Orczy-park – jelentik az egyetlen elérhető lehetőséget a regenerálódásra. Ebben a kontextusban az 50-100 éves fának nem alternatívája az újonnan ültetett facsemete, cserje, gyep, zöldtető stb. Amit most elpusztítanak, annak a regenerálódása jó esetben is 50-100 év múlva várható, vagyis mindez ténylegesen megfosztják a lakosságot az egészséges környezethez való jogtól. 

Mindezek alapján álláspontom szerint a következő alapjogok szenvednek sérelmet:

Alaptörvény XX. cikk:

„..(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő

XXI. cikk:

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.
2 Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint - helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.

XXIV. cikk

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.
(2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére…”

Ezért kérelmezem vizsgálat lefolytatását az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt) 18. §-a alapján, a Főváros V- ker. Kormányhivatalának BP-5D/07/01559-2/2016. számon meghozott közigazgatási hatósági határozata kapcsán, amelyek saját és mások, valamint a jövő nemzedékek fentebb felsorolt alapvető jogait sértik.

 

Kelt: Budapest, 2016. április 13.

Dr. Erőss Gábor

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzati képviselője

Párbeszéd Magyarországért Párt